Disclaimer JustBikes.nl


JustBikes.nl is het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteiten e.d. die onder de naam JustBikes.nl wordt aangeboden op het internet. JustBikes.nl is een publiek en onafhankelijk platform voor en door bikers waarbij gebruikers zelf een grote invloed hebben op de inhoud van het platform.

Deze internetsite wordt door JustBikes.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel JustBikes.nl daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze internetsite zijn voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

JustBikes.nl is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, informatie, idee├źn en concepten. JustBikes.nl is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of hyperlinks en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren. Waar mogelijk zal JustBikes.nl echter trachten gebruikers in staat stellen om onrechtmatig materiaal of uitlatingen zelf te (laten) verwijderen.

Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/ derden op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers/ derden geplaatst en zijn niet die van de redactie of JustBikes.nl.

Het aanbieden op de internetsite van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat JustBikes.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De internetsites van derden waarnaar op deze internetsite hyperlinks zijn opgenomen worden niet door JustBikes.nl gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

JustBikes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van JustBikes.nl.

Het technisch functioneren van verbindingen en aansluitingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding(en) en aansluiting(en). JustBikes.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier van de verbinding(en) en/of aansluiting(en). JustBikes.nl vrijwaart zich voor iedere vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van JustBikes.nl en is niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van JustBikes.nl die de informatie toegankelijk maakt.

JustBikes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze internetsite bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u gebruik maken van het contact formulier.

Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u daarvan gebruik maken.