Privacy Policy en Cookie PolicyToegestuurde informatie en geplaatste informatie
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Justbikes.nl via e-mail of anderszins, zal Justbikes.nl gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Justbikes.nl zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Justbikes.nl hierbij terzake van alle schade en kosten die Justbikes.nl lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige
Justbikes.nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Justbikes.nl en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Privacy beleid

Voor Justbikes.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Justbikes.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het het gebruik van de website te bevorderen kan Justbikes.nl gegevens vastleggen in een database. Dit zal alleen worden gedaan om het gebruik van de website te bevorderen. Justbikes.nl zal deze gegevens nooit verstrekken aan andere partijen.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u deze gegevens zelf verwijderen en/of aanpassen.

Beveiliging gegevens
Justbikes.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Justbikes.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
Justbikes.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, maak dan gebruik van ons contact formulier.


Cookie-beleid

Justbikes.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is www.justbikes.nl. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd.